Struktur Organisasi

Kepala Sekolah Agus Suroyo, M.Pd.I

Wakil Kepala Sekolah Dwi Riastuti, M.Pd.

Waka Ur Kesiswaan Dyah Fitriani Khoirunisa, S.Psi

Waka Ur Sarana dan Prasarana Jaka Prayitna, S.Pd.I

Waka Ur Kehumasan Hanasto, S.Pd.I